II. BAN GIÁM HIỆU:

+ Hiệu trưởng: Nguyễn Thị Mỹ Thư

- Địa chỉ: 40/10B- Đường Mậu Thân- Khóm 2 Phường 3- Thành phố Vĩnh long

- Điện thoại: 0939 992 465

- Email: nguyenmythu2465@gmail.com

+ Phó Hiệu trưởng: Đặng Trương Ngọc Tuyến

- Địa chỉ: 99D-  Khóm 3 Phường 9- Thành phố Vĩnh long

- Điện thoại: 0122 474 3734

- Email: tuyendangtruong@gmail.com

+ Phó Hiệu trưởng: Nguyễn Thị Diễm Phương

- Địa chỉ: 85- Đường Trần Văn Ơn- Phường 1- Thành phố Vĩnh long

- Điện thoại: 0121 548 9725

- Email: diemphuongmn9@gmail.com

III. CÁN BỘ GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH:

+ Tổng số cán bộ giáo viên, nhân viên: 48

- Ban giám hiệu: 03

- Giáo viên trực tiếp giảng dạy: 22

- Nhân viên văn phòng: 03.

- Nhân viên khác: 20

+ Học sinh tổng số : 394 cháu với 11 lớp

- Chia ra:

* Lớp Nhà trẻ: 2lớp với 54 trẻ

* Lớp Mầm: 3 lớp với 92  trẻ

* Lớp Chồi: 3 lớp với 119  trẻ

* Lớp Lá: 3 lớp với 129 trẻ